top of page

Polityka prywatności

Ochrona prywatności klientów Fenige jest dla nas bardzo ważna. Poniżej publikujemy wyjaśnienie, jakie dane zbieramy oraz jakie stosujemy zasady ich przetwarzania i wykorzystywania. Ograniczamy wykorzystywanie i zbieranie informacji o użytkownikach serwisu do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Fenige website privacy policy

1. Informacja o Oświadczeniu o ochronie prywatności

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy w przystępny i jasny sposób, jakie rodzaje danych osobowych zbieramy i jak je przetwarzamy. Oświadczenie odnosi się do:

 • wszystkich naszych byłych, obecnych i potencjalnych klientów. Zgodnie z przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych osobowych o Tobie, także przez określony czas po zakończeniu naszej współpracy,

 • wszystkie osoby uczestniczące w jakiejkolwiek transakcji za pośrednictwem usług Fenige.

Dane osobowe odnoszą się do wszelkich informacji, które mogą nam powiedzieć coś o Tobie lub które możemy z Tobą połączyć. Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania, adresu IP, czy też informacji o wszelkich płatnościach dokonywanych za naszym pośrednictwem. Przetwarzanie należy rozumieć jako wszystko, co możemy zrobić z takimi danymi, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, gromadzenie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ adaptacja lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Udostępniasz nam swoje dane osobowe, gdy zostajesz naszym klientem, rejestrujesz się w naszych usługach online, wypełniasz formularz online, korzystasz z naszych produktów i usług lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem jednego z naszych kanałów komunikacji.

2. Rodzaje danych, które o Tobie zbieramy

Dane osobiste

 • dane identyfikujące nadawcę: imię, nazwisko, numer dokumentu tożsamości, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon e-mail;

 • dane identyfikujące odbiorcę: imię i nazwisko, e-mail;

 • dane dotyczące transakcji, takie jak numer Twojej karty płatniczej, numer karty płatniczej odbiorcy, kwoty i miejsca dokonywania transakcji;

 • Adres IP komputera lub urządzenia mobilnego, dane przeglądarki, dane urządzenia.

 
Dane wrażliwe

Nie pozyskujemy ani nie przetwarzamy danych wrażliwych osób fizycznych.

 
Profilowy

Nie prowadzimy profilowania osób fizycznych.

3. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe wyłącznie w uzasadnionych celach biznesowych. Dotyczy to następujących okoliczności:

 • w celu świadczenia usług – na podstawie niezbędności przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy;

 • w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest analiza wyników działalności Spółki;

 • w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki jakim jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług;

 • w celach marketingowych (innych niż wskazane w lit. c powyżej) lub otrzymywania informacji handlowych – na podstawie dobrowolnej zgody Nadawcy;

 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i zobowiązaniami Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jakim jest możliwość realizacji ww. praw i wypełnienia obowiązków prawnych. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby chronić Cię przed nieuczciwymi działaniami, np. jeśli padniesz ofiarą kradzieży tożsamości, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione lub haker włamie się do Twojego urządzenia.

4. Komu udostępniamy Twoje dane i dlaczego?

Władze stanu

W celu wypełnienia ciążących na nas obowiązków regulacyjnych możemy udostępniać dane właściwym organom, np. w celu przeciwdziałania terroryzmowi i praniu brudnych pieniędzy. W niektórych przypadkach jesteśmy zobowiązani na podstawie przepisów prawa udostępnić Twoje dane podmiotom zewnętrznym, organom wymiaru sprawiedliwości/organom ścigania, takim jak policja, prokuratura, sądy i organy arbitrażowe/mediacyjne na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.

 
Instytucje finansowe

Gdy płacisz kartą płatniczą, musimy udostępnić informacje o Tobie instytucji finansowej, takiej jak Mastercard lub Visa, np. Twoje imię i nazwisko, adres, numer karty płatniczej.

 
Usługodawcy

W przypadku korzystania z usług innych usługodawców udostępniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do realizacji danego zamówienia. Dostawcy usług wspierają nas w takich operacjach jak:

 • świadczenia określonych usług i wykonywania określonych operacji.

Dbamy o to, aby osoby trzecie miały dostęp wyłącznie do tych danych osobowych, które są niezbędne do wykonania określonych zadań.

Ilekroć udostępniamy Twoje dane osobowe wewnętrznie lub stronom trzecim w innych krajach, stosujemy niezbędne zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych. w tym zakresie Fenige opiera się na:

 • standardowe klauzule umowne przyjęte w Unii Europejskiej.

(dotyczą przekazywania danych przez podmiot w granicach UE poza Europejski Obszar Gospodarczy w celu zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych).

5. Twoje prawa i sposób ich przestrzegania

Prawo dostępu do informacji

Masz prawo zwrócić się do nas w celu uzyskania oświadczenia o przetwarzanych przez nas danych osobowych.

 

Prawo do poprawiania danych

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo zwrócić się do nas o ich sprostowanie. Jeżeli udostępnimy dane o Tobie osobie trzeciej, a dane te zostaną później sprostowane, poinformujemy o tym również osobę trzecią.

 
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na prawnie uzasadniony interes. Możesz to zrobić online, wysyłając e-mail lub na adres naszego biura. Przeanalizujemy Twój sprzeciw i sprawdzimy, czy przetwarzanie Twoich danych ma na Ciebie jakikolwiek niepożądany wpływ, który wymaga od nas zaprzestania takiego przetwarzania.

Nie będziemy mogli uwzględnić Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do przeprowadzenia takich działań,

 • jeżeli jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy.

 
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo wystąpić do nas z wnioskiem o ograniczenie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • uważasz, że informacje są nieprawdziwe,

 • przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,

 • nie potrzebujemy już takich danych, ale chcesz, abyśmy je zachowali na wypadek ewentualnych roszczeń,

 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych ze względu na prawnie uzasadnione interesy, a sprzeciw ten został przez nas uznany.

 
Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo zwrócić się do nas z wnioskiem o przekazanie Twoich danych osobowych bezpośrednio Tobie lub innej organizacji. Dotyczy to danych osobowych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany i za Twoją zgodą lub na podstawie zawartej między nami umowy. Jeśli będzie to technicznie możliwe, przekażemy Twoje dane osobowe.

 
Prawo do usunięcia danych

Możesz zwrócić się do nas o usunięcie Twoich danych osobowych, jeżeli:

 • nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane,

 • cofniesz zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania,

 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych dla naszych prawnie uzasadnionych interesów i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych interesów wobec przetwarzania danych i sprzeciw ten został uznany, lub w celu przesyłania komunikatów handlowych,

 • przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub przepisami Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Unii Europejskiej wymaga od nas usunięcia Twoich danych osobowych.

 
Prawo do złożenia reklamacji

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki odpowiedzieliśmy na Twoje wątpliwości, masz prawo złożyć skargę w Fenige. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z naszych działań w odpowiedzi na niniejszą skargę, możesz przekazać ją inspektorowi ochrony danych Fenige na adres wskazany w punkcie 10 niniejszego oświadczenia.

6. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Aby chronić Twoje dane, stosujemy wewnętrzne zasady i standardy w całej naszej organizacji. Zasady i standardy te są okresowo aktualizowane, aby zachować ich ciągłą zgodność z regulacjami i zmianami na rynku. W szczególności, zgodnie z przepisami prawa, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, środki bezpieczeństwa informatycznego itp.), gwarantujące poufność, integralność i dostępność Twoich danych osobowych oraz sposób ich są przetwarzane.

 

Ponadto nasi pracownicy podlegają zobowiązaniom do zachowania poufności i nie mogą ujawniać Twoich danych osobowych ani sposobów ich ochrony niezgodnie z prawem lub bez ważnej przyczyny.

7. Co możesz zrobić, aby ułatwić nam ochronę Twoich danych?

Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem, robimy co w naszej mocy, ale są pewne działania, które możesz podjąć samodzielnie:

 • zainstalować oprogramowanie antywirusowe, antyszpiegowskie i firewall oraz aktualizować to oprogramowanie,

 • nie pozostawiania bez nadzoru urządzeń, kart płatniczych,

 • natychmiast zgłosić się do właściwych służb i natychmiast zarezerwować zgubioną kartę,

 • zawsze wyloguj się z portali, gdy już z nich nie korzystasz,

 • przechowuj hasła w ścisłej poufności i stosuj tzw. silne hasła, czyli unikaj oczywistych kombinacji liter i cyfr,

 • bądź czujny w sieci i naucz się rozpoznawać wszelkie nietypowe działania, np. nowy adres strony internetowej czy wiadomości służące do wyłudzania danych osobowych.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, w których były one nam potrzebne na początku. Po tym czasie korzystamy z dostępnych rozwiązań, np. archiwizacji

9. Kontakt z Fenige

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach dotyczących danych oraz o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się z nami: e-mailowo. Na końcu niniejszego dokumentu znajduje się informacja o danych kontaktowych wraz z danymi dotyczącymi organów ochrony danych.

10. Zakres Oświadczenia o ochronie prywatności

Ten dokument to oświadczenie Fenige S.A. o ochronie prywatności możemy go zmieniać w celu zachowania jego zgodności ze zmianami przepisów prawa lub w celu odzwierciedlenia sposobu przetwarzania danych osobowych w naszej organizacji.

Data ostatniej modyfikacji: 23 kwietnia 2021 r

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

iod@fenige.pl / dpo@fenige.pl

 

Promienna 38/1, 03-672 Warszawa z dopiskiem IOD

Organ ochrony danych

Biuro Ochrony Danych Osobowych

 

https://uodo.gov.pl/

bottom of page