top of page
AdobeStock_557682120.jpeg

Zasady Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

 

Uchwała nr 5/25/03/2024

Rady Nadzorczej

Spółki pod firmą Fenige S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 marca 2024 roku w przedmiocie przyjęcia „Oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Fenige sp. z o.o. – 2024 rok” oraz w sprawie odstąpienia od stosowania niektórych zasad przez Spółkę

  1. Rada Nadzorcza spółki pod firmą Fenige S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”) działając na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (Dokument przyjęty uchwałą KNF z dnia 22 lipca 2014 r.) (dalej jako: „ZŁK”): dokonuje szczegółowej oceny stosowania w Spółce ZŁK poprzez przyjęcie dokumentu „Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w Fenige sp. z o.o. – 2024 rok”;

  2. pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę ZŁK;

  3. decyduje o odstąpieniu od stosowania w Spółce następujących ZŁK: zasada określona w § 22 ust. 1 i 2 ZŁK;

 

  • zasada określona w § 25 ust. 1 ZŁK;

  • zasady określone w § 28 i 30 ZŁK w części;

  • zasada określona w § 31 ZŁK w części;

  • zasada określona w § 51 ust. 2 ZŁK;

    1.4. zobowiązuje Zarząd Spółki do umieszczenia informacji o wyniku oceny stosowania ZŁK w Spółce oraz o odstąpieniu od stosowania niektórych wskazanych w pkt 1.3. ZŁK na stronie internetowej Spółki.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

„Za” uchwałą oddano 4 głosy, nie oddano głosów „przeciw”, ani „wstrzymuję się”.

Przewodniczący stwierdził, że niniejszym uchwała została podjęta.

bottom of page